Wszystkie raporty

2011-12-12 Raport bieżący 2/2011 Zmiana stanu posiadania

poniedziałek,

Data sporządzenia     2011-12-12
Raport bieżący nr     2/2011
Podstawa prawna     Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu
 
Zarząd Igora Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 9 grudnia 2011 roku Emitent powziął informację od spółki Banerco Limited, która na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005nr 1539 z późn. zm.), zawiadomiła, iż Banerco Limited w wyniku zawartych w dniach 7 i 8 grudnia 2011 roku transakcji na rynku NewConnect zbyła akcje Emitenta, zmniejszając stan posiadania akcji Spółki do 0 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed rozliczeniem ww. transakcji, Banerco Limited posiadał 1.000.000 akcji Emitenta, które stanowiły łącznie 10 % kapitału zakładowego Spółki i dawały prawo łącznie do 1.000.000 głosów, tj. 10% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, Banerco Limited nie posiada żadnej akcji Emitenta, co odbiera mu prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Kuliński 2011-12-12