Wszystkie raporty

2013-03-11 Raport bieżący 8/2013 Zmiana stanu posiadania

poniedziałek,

Data sporządzenia     2013-03-11
Raport bieżący nr     8/2013

Podstawa prawna     Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu
 
Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 11 marca 2013 roku Emitent otrzymał informację od Pana Jarosława Krawczyka (Akcjonariusz), który na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomił, iż w wyniku zawartych w dniach 22 lutego 2013 roku – 11 marca 2013 roku transakcji sesyjnych na rynku NewConnect nabył akcje Emitenta, zwiększając stan posiadania o łącznie 78.689 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki. Przed zawarciem ww. transakcji, akcjonariusz posiadał 3.062.329 (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji Emitenta, które stanowiły łącznie 30,06 % kapitału zakładowego Spółki i dawały prawo łącznie do 3.062.329 (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów, tj. 30,06 % łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu transakcji, o których mowa powyżej, akcjonariusz posiada 3.141.018 (słownie: trzy miliony sto czterdzieści jeden tysięcy osiemnaście) akcji Emitenta, które stanowią łącznie 28,55% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo łącznie do 3.141.018 (słownie: trzy miliony sto czterdzieści jeden tysięcy osiemnaście) głosów, tj. 28,55 % łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz oznajmił, iż w najbliższym czasie zamierza zwiększać lub zmniejszać swoje zaangażowanie w Spółce.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Kuliński 2013-03-11