Wszystkie raporty

2013-05-09 Raport bieżący 10/2013 Korekta raportu bieżącego nr 3/2013 „Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych”

czwartek,

Data sporządzenia     2013-05-09
Raport bieżący numer     10/2013

Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie, pragnie przekazać korektę raportu bieżącego nr 3/2013 opublikowanego w dniu 15 stycznia 2013 roku.
Korekta raportu opublikowanego przez Igoria Trade S.A. dotyczy niezamieszczenia w raporcie informacji o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych, w podziale na poszczególne dni sesyjne z podaniem średniej ceny i łącznego wolumenu z tego dnia zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Brzmienie raportu przed korektą:
Na podstawie zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi otrzymanego od Członka Rady Nadzorczej Emitent informuje, iż powziął informację o transakcji nabycia akcji Emitenta przez podmiot blisko związany – bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez Członka Rady Nadzorczej.
Z przekazanej informacji wynika, że podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta – zawarł w dniach 10-11 stycznia 2013 roku transakcje sesyjne w Alternatywnym Systemie Obrotu, w wyniku rozliczenia, których podmiot blisko związany nabył łącznie 121.294 akcji Emitenta Igoria Trade S.A.
Członek Rady Nadzorczej w przesłanym zawiadomieniu nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Brzmienie raportu po korekcie:
Na podstawie zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi otrzymanego od Członka Rady Nadzorczej Emitent informuje, iż powziął informację o transakcji nabycia akcji Emitenta przez podmiot blisko związany – bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez Członka Rady Nadzorczej.
Z przekazanej informacji wynika, że podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta – zawarł w dniach 10-11 stycznia 2013 roku następujące transakcje sesyjne w Alternatywnym Systemie Obrotu:
10 stycznia 2013 r. – nabycie 26.341 akcji po średniej cenie 0,30 zł,
10 stycznia 2013 r. – zbycie 18.240 akcji po średniej cenie 0,31 zł,
11 stycznia 2013 r. – nabycie 169.493 akcji po średniej cenie 0,27 zł,
11 stycznia 2013 r. – zbycie 56.300 akcji po średniej cenie 0,31 zł,
w wyniku rozliczenia, których podmiot blisko związany nabył łącznie 121.294 akcji Emitenta Igoria Trade S.A.
Członek Rady Nadzorczej w przesłanym zawiadomieniu nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

09.05.2013 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu