Wszystkie raporty

2013-10-01 Raport bieżący 13/2013 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

wtorek,

Na podstawie uzyskanego przez Spółkę zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi otrzymanego w dniu 30 września 2013 roku od Prezesa Zarządu Emitenta. Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż powziął informację o transakcjach nabycia akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu Igoria Trade S.A. Z przekazanej informacji wynika, że osoba mająca dostęp do informacji poufnych dokonała transakcji nabycia akcji Emitenta. Transakcja została przeprowadzona na podstawie umowy objęcia akcji z dnia 29 sierpnia 2013r. (komunikat EBI nr 29/2013 z dnia 30 sierpnia 2013r.) na podstawie uchwały z dnia 10 stycznia 2012r. uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. w sprawie emisji 2 500 000 warrantów serii A uprawnionych do objęcia akcji na okaziciela serii C oraz emisji 2 500 000 warrantów serii B uprawnionych do objęcia akcji na okaziciela serii C (komunikat EBI nr 2/2012 z dnia 11 stycznia 2012r.), nastąpiła zamiana 2 500 000 warrantów serii A na 2 500 000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr każda, po cenie emisyjnej 10 gr za każdą akcję. Akcje te zostały objęte i opłacone w dniu 29 sierpnia 2013r. wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 250 000,00 zł przez Prezesa Zarządu Spółki w ramach programu motywacyjnego. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Prezes Zarządu Wojciech Kuliński 2013-10-01

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych