Wszystkie raporty

2013-12-29 Raport bieżący 16/2013 Igoria Trade S.A. zmiana stanu posiadania.

niedziela,

Data sporządzenia: 2013-12-29
Raport bieżący numer: 16/2013

Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż w dniu 27 grudnia 2013 roku do Spółki wpłynęła informacja od Pana Jarosława Krawczyka (Akcjonariusz), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomił, iż dokonał w dniu 18 grudnia 2013 roku zbycia w transakcjach sesyjnych 3.100.000 (słownie: trzy miliony sto tysięcy) posiadanych akcji Spółki. Po dokonaniu powyższych transakcji Akcjonariusz zmniejszył stan posiadania do 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji Spółki, reprezentujących 0,74 proc. kapitału zakładowego Spółki, to jest 0,74 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed dokonaniem powyższych transakcji Akcjonariusz posiadał 3.200.000 (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy) akcji Spółki, reprezentujących 23,73 proc. kapitału zakładowego Spółki, to jest 23,73 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie, Akcjonariusz działając w imieniu i na rzecz Imcom Network Media Limited wpisanej do Rejestru Spółek prowadzonych przez Ministrestwo Handlu, Przemysłu i Turystki na Cyprze pod numerem HE HE 305656 ze swoim zarejestrowanym biurem 6 Chalikidikis, Aradippou, 7101 Larnaca, Cypr (Imcom Network Media) – na podstawie pełnomocnictwo z dnia 11 października 2013 roku – Akcjonariusz zawiadami w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach prowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, iż Imcom Network Media dokonało nabycia 3.200.000 (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy) akcji Spółki, to jest 23,73 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed dokonanie powyższych transakcji Imcom Network Media nie posiadało akcji Spółki. Akcjonariusz oświadczył, iż Imcom Networtk Media jest podmiotem założonym w celach inwestycyjnych, w którym posiada 100 proc. udziałów. Akcjonariusz oświadczył, że w sposób pośredni i bezpośredni posiada 3.300.000 (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy) akcji Spółki reprezentujących 24,44 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 24,44 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.