Wszystkie raporty

2014-02-16 Raport bieżący 2/2014 Zmiana stanu posiadania.

niedziela,

Data sporządzenia: 2014-02-16
Raport bieżący numer: 2/2014

Treść raportu:
Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęła informacja od Pana Jarosława Krawczyka (Akcjonariusz), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomił, iż dokonał w dniu 14 lutego 2014 roku zbycia w transakcjach sesyjnych 100.000 (słownie: sto tysięcy) posiadanych akcji Spółki. Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji Spółki, reprezentujących 0,74 proc. kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 100.000, to jest 0,74 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Po dokonaniu powyższych transakcji Akcjonariusz nie posiada bezpośrednio akcji Spółki. Jednocześnie, Akcjonariusz działając w imieniu i na rzecz Imcom Network Media Limited wpisanej do Rejestru Spółek prowadzonych przez Ministrestwo Handlu, Przemysłu i Turystki na Cyprze pod numerem HE HE 305656 ze swoim zarejestrowanym biurem 6 Chalikidikis, Aradippou, 7101 Larnaca, Cypr (Imcom Network Media) – na podstawie pełnomocnictwo z dnia 11 października 2013 roku – Akcjonariusz zawiadomił w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach prowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, iż Imcom Network Media Limited dokonało nabycia 332.500 (słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji Spółki. Akcjonariusz oświadczył, iż Imcom Network Media Limited jest podmiotem założonym w celach inwestycyjnych, w którym posiada 100 proc. udziałów. Akcjonariusz oświadczył, że po dokonaniu powyższych transakcji w sposób pośredni (poprzez Imcom Network Media Limited) posiada 3.532.500 (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji Spółki reprezentujących 26,17 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 26,17 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Kuliński 2014-02-16