Wszystkie raporty

2014-07-25 Raport bieżący 9/2014 Zmiana stanu posiadania

piątek,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż w dniu 24 lipca 2014r. na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkacj wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i spółkach publicznych do Spółki wpłynęła informacja od Pana Wojciech Przyłęckiego (Akcjonariusz) w dniu 24 lipca 2014 roku o zawarciu w dniu 22 lipca 2014 roku transakcji sprzedaży pośrednio 762.676 akcji spółki Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) przez podmiot zależny (Sumixam Limited) oraz bezpośrednio należących do niego 35.000 akcji Spółki w ramach transakcji sesyjnych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Przed zbyciem akcji Spółki w ramach transakcji, o których mowa powyżej, Akcjonariusz posiadał pośrednio poprzez podmiot zależny Sumixam Limited 762.676 akcji Spółki, które stanowiły 5,65% ogólnej liczby glosow na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz posiadał bezpośrednio dodatkowo 35.000 akcji Spółki, które stanowiły 0,26% kapitał zakładowego Spółki. Łacznie przed transakcją posiadał, zgodnie z art. 87 ust. 5 pkt 1) Ustawy, 797.676 akcji Spółki, co stanowiło 5,91% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało prawo do 797.676 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz oświadczył, że po rozliczeniu ww. transakcji Akcjonariusz nie posiada pośrednio ani bezpośrednio akcji Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Wojciech Kuliński 2014-07-25