Wszystkie raporty

2014-12-19 Raport bieżący 10/2014 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

piątek,

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Na podstawie uzyskanego przez Spółkę zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi otrzymanego w dniu 18 grudnia 2014 roku od Prezesa Zarządu Emitenta.
Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż powziął informację o transakcjach nabycia akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu Igoria Trade S.A.
Z przekazanej informacji wynika, że osoba mająca dostęp do informacji poufnych dokonała transakcji nabycia akcji Emitenta. Transakcja została przeprowadzona na podstawie umowy objęcia akcji z dnia 4 sierpnia 2014r. na podstawie uchwały z dnia 10 stycznia 2012r. uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. w sprawie emisji 2 500 000 warrantów serii A uprawnionych do objęcia akcji na okaziciela serii C oraz emisji 2 500 000 warrantów serii B uprawnionych do objęcia akcji na okaziciela serii C (komunikat EBI nr 2/2012 z dnia 11 stycznia 2012r.), nastąpiła zamiana 2 500 000 warrantów serii B na 2 500 000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr każda, po cenie emisyjnej 10 gr za każdą akcję. Akcje te zostały objęte i opłacone w dniu 29 września 2014r. wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 250 000,00 zł przez Prezesa Zarządu Spółki w ramach programu motywacyjnego.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.