Wszystkie raporty

2014-12-23 Raport bieżący nr 12/2014 Zmiana stanu posiadania akcji Igoria Trade S.A.

wtorek,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż w dniu 22 grudnia 2014r. do Spółki wpłynęła informacja od Pana Jarosława Krawczyka (Akcjonariusz), iż działając w imieniu i na rzecz Imcom Network Media Limited wpisanej do Rejestru Spółek prowadzonych przez Ministrestwo Handlu, Przemysłu i Turystki na Cyprze pod numerem HE HE 305656 ze swoim zarejestrowanym biurem 6 Chalikidikis, Aradippou, 7101 Larnaca, Cypr (Imcom Network Media) – na podstawie pełnomocnictwo z dnia 11 października 2013 roku – Akcjonariusz zawiadomił w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach prowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, iż Imcom Network Media Limited dokonała nabycia 30.000 (słownie: trzydziestu tysięcy) akcji Spółki.

Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał 4.890.000 (słownie: cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, reprezentujących 36,22 proc. kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.890.000, to jest 36,22 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz oświadczył, że po dokonaniu powyższych transakcji posiada 4.920.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji Spółki reprezentujących 30,75 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 30,75 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji