Wszystkie raporty

2015-07-13 Raport Bieżący nr 3/2015 Igoria Trade S.A. Zmiana stanu posiadania

poniedziałek,

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 13 lipca 2015 roku Emitent powziął informację od Wojciecha Kulińskiego ("Akcjonariusza"), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.), zawiadomił, iż w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Igoria Trade S.A. w dniu 18 czerwca 2015 roku, zmieniła się ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki Igoria Trade S.A. posiadanych przeze Akcjonariusza.
W związku z powyższym Akcjonariusz poinformował, iż:
Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego posiadał 5.301.653 akcji Spółki, reprezentujących 33,14 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 33,14 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego posiada 5.301.653 akcji Spółki, reprezentujących 32,9 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 32,9 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zawiadamiający informuje, że nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c ww. ustawy o ofercie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Igoria Trade S.A.