Wszystkie raporty

2015-08-31 Raport Bieżący 4/2015 Igoria Trade S.A. Zmiana stanu posiadania

poniedziałek,

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2015 roku Emitent powziął informację od Jarosława Krawczyka działającego w imieniu i na rzecz Imcom Media Limited (Akcjonariusza), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.), zawiadomił, iż Imcom Media Limited w dniu 26 sierpnia 2015 roku dokonała zbycia 4.920.000 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji spółki Igoria Trade S.A. reprezentujących 30,53 proc. kapitału zakładowego spółki.

Po dokonaniu transakcji posiada 5.000 (pięć tysięcy) akcji spółki reprezentujących znikomy udział w kapitale zakładowym spółki.