Wszystkie raporty

2015-08-31 Raport bieżący 5/2015 Igoria Trade S.A. Zmiana stanu posiadania

poniedziałek,

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2015 roku Emitent powziął informację od Doroty Krawczyk (Akcjonariusz, Zawiadamiający), która na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.), zawiadomiła, iż w dniu 26 sierpnia 2015 roku w wyniku zawarcia transakcji poza rynkiem nabyła 4.920.000 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji spółki Igoria Trade S.A. reprezentujących 30,53 proc. kapitału zakładowego spółki.

Przed dokonaniem wymienionej w zawiadomieniu transakcji Zawiadamiający nie posiadał akcji spółki Igoria Trade S.A. Po dokonaniu wymienionych w zawiadomieniu transakcji Akcjonariusz posiada 4.920.000 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji spółki Igoria Trade S.A. reprezentujących 30,53 proc. kapitału zakładowego spółki, co stanowi 30,53 proc. ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

Akcjonariusz w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie planuje ani zwiększenia ani zmniejszenia zaangażowania w akcje spółki Igoria Trade S.A.