Wszystkie raporty

2016-05-13 Raport bieżący 4/2016 Igoria Trade S.A. Zmiana stanu posiadania

piątek,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 13 maja 2016 roku Emitent powziął informację od Wojciecha Kulińskiego („Akcjonariusza”), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.), iż w wyniku realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych emisji C Igoria Trade S.A. w dniu 13 maja 2016 roku objął 1.090.000 akcji serii E, w wyniku czego Wojciech Kuliński przekroczył próg 33 1/3 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Objęcie akcji wynikało z realizacji postanowień harmonogramu pracowniczego przyjętego przez akcjonariuszy w 2014 roku.

W związku z powyższym Akcjonariusz poinformował, iż:

  • Przed objęciem akcji serii E Wojciech Kuliński posiadał 5.301.653 akcji Spółki, reprezentujących 32,9 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 32,9 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  • Po objęciem akcji serii E Wojciech Kuliński posiada 6.391.653 akcji Spółki, reprezentujących 33,64 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 33,64 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  • Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c ww. ustawy o ofercie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
  • Akcjonariusz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Igoria Trade S.A.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji