Wszystkie raporty

2016-11-14 Raport bieżący 10/2016 Igoria Trade S.A. Zmiana stanu posiadania

poniedziałek,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 24 października 2016 roku powziął informację od IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, że:

w wyniku podjęcia informacji o zarejestrowaniu zmian wysokości kapitału zakładowego Spółki w wyniku jego podwyższenia w drodze emisji akcji serii E, uległ zmianie pośredni udział IQ Partners S.A. w ogólnej liczbie głosów w Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Przed zarejestrowaniem ww. podwyższenia kapitału zakładowego, IQ Partners S.A. posiadała pośrednio:

a) poprzez spółkę w 100% zależną tj. InQbe sp. z o.o., 4.138.000 akcji Spółki, reprezentujących 25,68% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 25,68% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

b) poprzez spółkę IgoPay sp. z o.o. (posiadającą 1.000.000 akcji Spółki reprezentujących 6,21% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 6,21% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), 3,1% kapitału zakładowego Spółki oraz 3,1% na Walnym Zgromadzeniu Spółki. IQ Partners S.A. posiada pośrednio poprzez spółkę w 100% zależna tj. Ventures Hub sp. z o.o. 49,99% udziału w kapitale zakładowym IgoPay sp. z o.o., co stanowi taki sam procent głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

W związku z powyższym IQ Partners S.A. posiadała pośrednio 28,78% kapitału zakładowego Spółki oraz 28,78% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po zarejestrowaniu ww. podwyższenia kapitału zakładowego, IQ Partners S.A. posiada pośrednio:

a) poprzez spółkę w 100% zależna tj. InQbe sp. z o.o., 4.138.000 akcji Spółki, reprezentujących 21,78% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 21,78% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

b) poprzez spółkę IgoPay sp. z o.o. (posiadającą 1.000.000 akcji Spółki reprezentujących 5,26% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 5,26% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), 2,63% kapitału zakładowego Spółki oraz 2,63% na Walnym Zgromadzeniu Spółki. IQ Partners S.A. posiada pośrednio poprzez spółkę w 100% zależna tj. Ventures Hub sp. z o.o. 49,99% udziału w kapitale zakładowym IgoPay sp. z o.o., co stanowi taki sam procent głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

W związku z powyższym IQ Partners S.A. posiada pośrednio 24,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 24,41% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie IQ Partners S.A. poinformowała, iż jej podmioty zależne, poza InQbe sp. z o.o. oraz Venture Hub sp. z o.o., nie posiadają akcji Spółki, jak również nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ponadto IQ Partners S.A. poinformowała, iż podmiot zależny od IQ Partners S.A. tj. InQbe sp. z o.o. jest podmiotem, z którym łączy go porozumienie w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji