Wszystkie raporty

2016-12-29 Raport Bieżący 16/2016 Igoria Trade S.A. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F Spółki Igoria Trade S.A.

czwartek,

Zarząd spółki Igoria Trade S.A. (Emitent) informuje, iż Zarząd na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 ust. 5 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, podjął uchwałę w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki serii F. Zarząd Spółki postanowił określić jednostkową cenę emisyjną za akcję Spółki serii F w wysokości 60 gr. (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda.

Informację podano na podstawie podjętej przez Zarząd uchwały w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki serii F.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.