Wszystkie raporty

2017-01-11 Raport bieżący 1/2017 Igoria Trade S.A. Zmiana stanu posiadania.

środa,

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka" lub "Emitent") informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od IgoPay sp. z o.o. (dalej jako: "Akcjonariusz").

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, Akcjonariusz poinformował, iż w dniu 4 i 5 stycznia 2017 roku dokonał transakcji zbycia łącznie 952.810 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki posiadanych przez Akcjonariusza.

Przed dokonaniem powyższej transakcji, Akcjonariusz posiadał 1.000.000 akcji Spółki, reprezentujących 5.26 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 5.26 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji, Akcjonariusz posiada 47.190 akcji Spółki, reprezentujących 0,25 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,25 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją podmioty od niego zależne posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Igoria Trade S.A.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji