Wszystkie raporty

2017-04-07 Raport Bieżący 5/2017 Igoria Trade SA Dofinansowanie realizacji projektu wdrożenia innowacyjnej platformy płatniczej IgoriaCard – karty wielowalutowe

piątek,

Zarząd Igoria Trade S.A. informuje, iż powziął informację na podstawie oficjalnej listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków, opublikowanej na stronie internetowej Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego, że projekt Igoria Trade S.A. został zatwierdzony do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

Igoria Trade S.A. znalazła się w gronie przedsiębiorstw wdrażających innowacyjne projekty z branży fin-tech w oparciu o wyniki badań naukowych i prac rozwojowych. Igoria Trade S.A. realizuje prace badawczo-rozwojowe przy współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Projekt realizowany przez Igoria Trade S.A. polega na wdrożeniu innowacyjnej platformy płatniczej obsługującej karty wielowalutowe. Łączna kwota dofinansowania projektu wynosi 1 999 811,03 PLN.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.