Wszystkie raporty

2017-06-26 Raport bieżący 14/2017 Igoria Trade S.A. Korekta raportu bieżącego 7/2017 Zmiana stanu posiadania

poniedziałek,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym korekty do otrzymanego 12 kwietnia 2017r. zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Pani Doroty Krawczyk (dalej jako: „Akcjonariusz”).

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, Akcjonariusz poinformował, iż dokonał transakcji nabycia łącznie 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji Emitenta. W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki posiadanych przez Akcjonariusza.

Przed dokonaniem powyższej transakcji, Akcjonariusz posiadał 4.920.000 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji Spółki, reprezentujących 25,90 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 25,90 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji, Akcjonariusz posiada 5.150.000 (pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, reprezentujących 27,10 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 27,10 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje zwiększenie swojego zaangażowania w spółce Igoria Trade S.A.

Akcjonariusz poinformował, iż korekta zawiadomienia spowodowana jest niewskazaniem dokładnej daty przekroczenia stanu posiadania z 25,90% na 27,10%. Przekroczenie progu nastąpiło w dniu złożenia informacji do Spółki i KNF 12 kwietnia 2017 roku.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji