Wszystkie raporty

2018-01-04 Raport bieżący nr 1/2018 Igoria Trade S.A. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G Spółki Igoria Trade S.A.

czwartek,

Zarząd spółki Igoria Trade S.A. (Emitent) informuje, iż Zarząd na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 ust. 5 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, podjął uchwałę w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki serii G. Zarząd Spółki postanowił określić jednostkową cenę emisyjną za akcję Spółki serii G w wysokości 70 gr. (słownie: siedemdziesiąt groszy) każda.

Informację podano na podstawie podjętej przez Zarząd uchwały w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki serii G.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.