Wszystkie raporty

2018-08-06 Raport bieżący 10/2018 IgoriaTrade S.A. Zmiana stanu posiadania

poniedziałek,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 6 sierpnia 2018 roku Emitent powziął informację od NVM Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusza”), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.), zawiadomił, iż dnia 3 sierpnia 2018 roku w wyniku dokonania rejestracji podwyższenia kapitału Spółki przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, objął 3 000 000 akcji serii G zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja (cena emisyjna 0,70 zł), oraz 3 000 000 akcji serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja (cena emisyjna 1 zł) spółki Igoria Trade S. A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”).

Informacja ta wpłynęła do NVM Trading Sp. z o.o. po dokonaniu publikacji raportu przez Spółkę w dniu 3 sierpnia 2018 roku. W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez NVM Trading Sp. z o.o.

Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego NVM Trading Sp. z o.o posiadała 0 akcji Spółki, reprezentujących 0 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 0 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego NVM Trading Sp. z o.o posiada 6.000.000 akcji Spółki, reprezentujących 21,43 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 21,43 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz informuje, że nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Igoria Trade S.A.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji