Wszystkie raporty

2018-08-08 Raport bieżący nr 11/2018 Igoria Trade S.A. Zmiana stanu posiadania

środa,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że Emitent powziął informację od InQbe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusza”), który na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 512) (dalej: „Ustawa”), zawiadomił, iż w wyniku powzięcia w dniu 3 sierpnia 2018 roku informacji o zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Igoria Trade S.A. w wyniku jego podwyższenia w drodze emisji akcji serii G, uległ zmianie udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W związku z powyższym Akcjonariusz poinformował, iż:

Przed zarejestrowaniem ww. podwyższenia kapitału zakładowego, InQbe posiadała 4.138.000 akcji Spółki, reprezentujących 18,81 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 18,81 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu zarejestrowania ww. podwyższenia kapitału zakładowego, InQbe posiada 4.138.000 akcji Spółki, reprezentujących 14,78 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 14,78 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz informuje, że nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c Ustawy.

Ponadto, Akcjonariusz informuje, iż nie posiada instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji