Wszystkie raporty

2018-08-06 Raport Bieżący 9/2018 IgoriaTrade S.A. Zmiana stanu posiadania

poniedziałek,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 6 sierpnia 2018 roku Emitent powziął informację od Pana Wojciecha Kulińskiego („Akcjonariusza”), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.), zawiadomił, iż w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Igoria Trade S.A. w dniu 3 sierpnia 2018 roku, zmieniła się ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki Igoria Trade S.A. posiadanych przez Akcjonariusza.

W związku z powyższym Akcjonariusz poinformował, iż:

Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego posiadał 6.948.310 akcji Spółki, reprezentujących 31,58 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 31,58 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego posiada 6.948.310 akcji Spółki, reprezentujących 24,82 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 24,82 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz informuje, że nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Igoria Trade S.A.

Postawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji