Wszystkie raporty

2018-08-13 Raport bieżący nr 13/2018 Igoria Trade S.A. Zmiana stanu posiadania

poniedziałek,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że Emitent powziął informację od Pani Doroty Krawczyk („Akcjonariusza”), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.), zawiadomił, iż w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Igoria Trade S.A. w dniu 3 sierpnia 2018 roku, zmieniła się ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki Igoria Trade S.A. posiadanych przez Akcjonariusza.

W związku z powyższym Akcjonariusz poinformował, iż:

Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego posiadał 5.186.477 akcji Spółki, reprezentujących 23,57 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 23,57 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego posiada 5.353.525 akcji Spółki, reprezentujących 19,12 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 19,12 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji