Wszystkie raporty

2018-12-04 Raport bieżący 24/2018 Igoria Trade S.A. Zmiana stanu pośredniego posiadania akcji Igoria Trade S.A.

wtorek,

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż w dniu 4 grudnia 2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Wojciecha Kulińskiego (Akcjonariusz), iż dokonał transakcji, w wyniku których nabył pośrednio 7.869.010 (słownie: siedem milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć) akcji Spółki.

Pierwszą transakcją było zbycie przez Wojciecha Kulińskiego 6.948.310 osobiście posiadanych akcji Spółki do IgoriaX LPP z siedzibą w Singapurze jako wkładu większościowego Partnera. Następnie również inny akcjonariusz zbył, jako wkład partnera, 902.000 akcji Spółki do IgoriaX LPP z siedzibą w Singapurze, w której Wojciech Kuliński jest większościowym Partnerem. Wskazane transakcje zostały zawarte poza systemem obrotu.

Kolejne transakcje zostały dokonane na rynku NewConnect i polegały na nabyciu łącznie 18.700 akcji Spółki przez spółkę IgoriaCard Pte. Ltd., w której Wojciech Kuliński jest jedynym udziałowcem.

Przed dokonaniem powyższych transakcji Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 6.948.310 akcji Spółki reprezentujących 24,8 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 24,8 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższych transakcji Akcjonariusz posiada bezpośrednio 0 akcji Spółki reprezentujące 0 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Akcjonariusz oświadczył, że po dokonaniu powyższych transakcji, poprzez podmioty zależne, posiada pośrednio 7.869.010 akcji Spółki reprezentujących 28,10 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 28,10 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji