Wszystkie raporty

2020-04-16 Raport bieżący 5/2020 Igoria Trade S.A. Objęcie udziałów w spółce IgoPay sp. z o.o.

poniedziałek,

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2020 roku Emitent zawarł umowę, na mocy której – w ramach podwyższenia kapitału – Emitent objął 3.000 nowych udziałów IgoPay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („IGOPAY „). Po rejestracji ww. podwyższenia kapitału Emitent będzie posiadał udziały reprezentujące 8,20 proc. kapitału zakładowego IGOPAY.

Finansowanie nabycia ww. udziałów nastąpiło w wyniku konwersji obligacji IGOPAY o wartości nominalnej 642.000 zł posiadanych przez Emitenta („Obligacje”), na 3.000 udziałów IGOPAY . Łączna cena za ww. udziały wyniosła 628.640 zł, co stanowi sumę wartości nominalnej Obligacji i odsetek z tytułu Obligacji wyliczonych na dzień objęcia udziałów IGOPAY przez Emitenta.

Beneficjentem rzeczywistym IGOPAY jest Prezes Zarządu Emitenta – Wojciech Kuliński.