Wszystkie raporty

2020-04-16 Raport bieżący 4/2020 Igoria Trade S.A. Objęcie udziałów w spółce AI TOOLS sp. z o.o.

poniedziałek,

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2020 roku Emitent zawarł umowę, na mocy której – w ramach podwyższenia kapitału – Emitent objął 2.000 nowych udziałów AI TOOLS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („AI TOOLS „). Po rejestracji ww. podwyższenia kapitału Emitent będzie posiadał udziały reprezentujące 9,09 proc. kapitału zakładowego AI TOOLS.

Finansowanie nabycia ww. udziałów nastąpiło w wyniku konwersji obligacji AI TOOLS o wartości nominalnej 175.000 zł posiadanych przez Emitenta („Obligacje”), na 2.000 udziałów AI TOOLS . Łączna cena za ww. udziały wyniosła 194.400 zł, co stanowi sumę wartości nominalnej Obligacji i odsetek z tytułu Obligacji wyliczonych na dzień objęcia udziałów AI TOOLS przez Emitenta.

Beneficjentem rzeczywistym AI TOOLS jest Prezes Zarządu Emitenta – Wojciech Kuliński.