Wszystkie raporty

2020-04-27 Raport bieżący 7/2020 Igoria Trade S.A. Zmiana stanu posiadania akcji Igoria Trade S.A.

czwartek,

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 512) (dalej: „Ustawa”), wpłynęło zawiadomienie, iż w dniach 22 i 23 kwietnia 2020 roku (data rozliczenia transakcji odpowiednio w dniach 24 i 27 kwietnia 2020 roku) Haprin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Akcjonariusz”, „Haprin”) dokonała transakcji, w ramach sesji giełdowej na rynku NewConnect, na akcjach Spółki, w wyniku których Akcjonariusz zmniejszył udział w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej 10%.

Przed transakcjami, o których mowa powyżej, Haprin posiadała 3.300.000 akcji Spółki, reprezentujących 11,79% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 11,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

Po rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej Haprin posiada 2.742.376 akcji Spółki, reprezentujących 9,79% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.742.376 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 9,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

Jednocześnie Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że w stosunku do Akcjonariusza nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Ponadto Akcjonariusz poinformował, iż nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.

Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.