Wszystkie raporty

2021-05-31 Raport bieżący 6/2021 Igoria Trade S.A. Zmiana stanu posiadania akcji Igoria Trade S.A.

poniedziałek,

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 512 (dalej: „Ustawa o ofercie”), wpłynęło w dniu 31 maja 2021 roku zawiadomienie od spółki NVM TRADING spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Akcjonariusz”) o zmianie udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.