Wszystkie raporty

2019-02-06 Raport bieżący nr 8/2019 Zmiana stanu posiadania akcji Igoria Trade S.A.

środa,

Raport bieżący 8/2019

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 512)(dalej: „Ustawa”), wpłynęło zawiadomienie, iż w dniu 5 lutego 2019 roku InQbe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tj. spółka w 100% zależna od IQPartners z siedzibą w Warszawie (dalej: „Akcjonariusz”) dokonała sprzedaży, w wyniku transakcji pakietowej, 500.000 akcji Spółki, stanowiących 1,79% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed zbyciem akcji Spółki w ramach transakcji, o której mowa powyżej, IQ Partners posiadała pośrednio:

a) poprzez spółkę w 100% zależną, tj. InQbe sp. z o.o., 4.138.000 akcji Spółki, reprezentujących 14,78% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 4.138.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 14,78% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

b) poprzez IgoPay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (posiadającą 500.554 akcji Spółki, reprezentujących 1,79% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 500.554 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 1,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), 0,89% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,89% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. IQ Partners posiada pośrednio poprzez spółkę w 100% zależną, tj. Ventures Hub sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 49,99% udziału w kapitale zakładowym IgoPay sp. z o.o., co stanowi taki sam procent głosów na zgromadzeniu wspólników.

W związku z powyższym, IQ Partners posiadała pośrednio 15,67% kapitału zakładowego Spółki oraz 15,67% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po zbyciu akcji w ramach transakcji, o której mowa powyżej, IQ Partners posiada pośrednio:

a) poprzez spółkę w 100% zależną, tj. InQbe sp. z o.o., 3.638.000 akcji Spółki, reprezentujących 12,99% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3.638.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 12,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

b) poprzez spółkę IgoPay sp. z o.o. (posiadającą 500.554 akcji Spółki, reprezentujących 1,79% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 500.554 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 1,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), 0,89% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,89% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. IQ Partners posiada pośrednio poprzez spółkę w 100% zależną, tj. Ventures Hub sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 49,99% udziału w kapitale zakładowym IgoPay sp. z o.o., co stanowi taki sam procent głosów na zgromadzeniu wspólników.

W związku z powyższym, IQ Partners posiada pośrednio 13,88% kapitału zakładowego Spółki oraz 13,88% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed zbyciem akcji Spółki w ramach transakcji, o której mowa powyżej, InQbe sp. z o.o. posiadała bezpośrednio 4.138.000 akcji, reprezentujących 14,78% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 4.138.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 14,78% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po zbyciu akcji Spółki w ramach transakcji, o której mowa powyżej, InQbe sp. z o.o. posiada bezpośrednio 3.638.000 akcji, reprezentujących 12,99% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3.638.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 12,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie IQ Partners informuje, iż jej podmioty zależne, poza InQbe sp. z o.o. oraz Ventures Hub sp. z o.o. nie posiadają akcji Spółki. Nie istnieją też podmioty zależne od InQbe sp. z o.o. posiadające akcje Spółki.

W stosunku do IQ Partners i InQbe sp. z o.o. nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

IQ Partners informuje, iż IQ Partners i InQbe sp. z o.o. nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.

Ponadto IQ Partners informuje, iż podmiot zależny od IQ Partners, tj. InQbe sp. z o.o. jest podmiotem, z którym łączy go porozumienie w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy w zw. Z art. 87 ust. 4 pkt 4 Ustawy.